Hanuman Kavach in English [Lyrics] Download PDF Now

Hanuman Kavach is a armour to protect yourself from negative power and negative thoughts. This Kavach is very useful in all your spiritual practices. In This blog, we have given the complete Hanuman Kavach in English so that you can read this to improve your spiritual life. At the same time, you will find the benefits of the Hanuman Kavach in the same blog post.


Hanuman Kavacham Lyrics in English

Shree Ganeshay Namah |
Om asya shri panchamukha hanumat mantrasya Brahma rishi

Gayatri chandaha
Panchamukha viraata hanumanta devata hreem beejam
shreem shakti kraum keelakam kroom kavacham
kraim astraaya phat iti digbandhah.
Shree Garuda uvaacha
Atha dhyaanam pravakshyaami

Shrunu sarvaanga sundari | yat krutam devedevana dhyaanam hanumatah priyam || 1 ||

panchavaktram mahaabheemam tripancha nayanairyutam |
Baahubhih dashabhih yuktam sarvakaamaartha siddhidam || 2 ||

Poorvam tu vaanaram vaktram kotisoorya samaprabham |
Damshtraa karaala vadanam bhrukuti kutilekshanam || 3 ||

Asyaiva dakshinam vaktram naarasimham mahaadbhutam |
Atyugra tejovapusham bheeshanam bhayanaashanam || 4 ||

Pashchimam gaarudam vaktram vakratundam mahaabalam |
Sarvanaaga prashamanam vishabhootaadi kruntanam || 5 ||

Uttaram soukaram vaktram krushnam deeptam nabhopamam |
Paataala simha vetaala jvara rogaadi kruntanam || 6 ||

Oordhvam hayaananam ghoram daanava antakaram param |
Yena vaktrena viprendra taarakaakhyam mahaasuram || 7 ||

Jaghaana sharanam tatsyaat sarvashatru haram param |
Dhyaatvaa panchamukham rudram hanumantam dayaanidhim || 8 ||

Khadgam trishoolam khatvaangam paasham ankusha parvatam |
Mushtim kaumodakeem vruksham dhaarayantam kamandalum || 9 ||

Bhindipaalam gyaanamudraam dashabhih muni pungavam |
Etaani aayudha jaalaani dhaarayantam bhajaamyaham || 10 ||

Pretaasana upavishtam tam sarvaabharana bhooshitam |
Divya maalya ambara dharam divya gandha anulepanam || 11 ||

Sarva aashcharya mayam devam hanumat vishvato mukham
Panchaasyam achyutam aneka vichitra varna vaktram shashaamka shikharam kapiraajavaryam ||

Peetaambaraadi mukutai roopa shobhitaangam
Pingaaksham aadyam anisham manasaa smaraami || 12 ||

Markatesham mahotsaaham sarvashatruharam param |
Shatru samhara maam raksha shreeman aapadam uddhara || 13 ||

Om harimarkata markata mamtram idam parilikhyati likhyati vaamatale |
Yadi nashyati nashyati shatrukulam yadi mumchati mumchati vaamalataa || 14 ||

Oum harimarkataaya svaahaa ||

Om namo bhagavate panchavadanaaya poorva kapimukhaaya sakalashatru samhaarakaaya svaahaa|

Om namo bhagavate panchavadanaaya dakshina mukhaaya karaala vadanaaya narasimhaaya sakalabhoota pramathanaaya svaahaa |

Om namo bhagavate panchavadanaaya pashchima mukhaaya garudaananaaya sakala vishaharaaya svaahaa |

Om namo bhagavate panchavadanaaya uttara mukhaaya aadi varaahaaya sakala sampat karaaya svaahaa |

Om namo bhagavate panchavadanaaya oordhva mukhaaya hayagreevaaya sakalajana vashankaraaya svaahaa |


Panchmukhi Hanuman Kavach Benefits

1] Reciting the complete Hanuman Kavach daily, keeps you safe from the evil eye or negative powers.

2] Hanuman Kavach saves you from hurdles coming in your way.

3] You will be safe from “Tona Totka” or Negative harmful Magic.

4] Not a single ghost can even touch you.

5] You will be safe from lots of Diseases.


Hanuman Kavach PDF in English

Click on the button below and download the Hanuman Kavach PDF for free.

Leave a Comment